Zespół

KOMITET ORGANIZACYJNY SZKOŁY TECHNOLOGII FERMENTACJI

Organizacją konferencji od wielu lat zajmują się pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Komitetem organizacyjnym kieruje przewodniczący – dr hab. inż. Aleksander Poreda. W działaniach wspiera go dr inż. Marek Zdaniewicz i dr inż. Piotr Antkiewicz, a sekretariatem zajmuje się mgr inż. Aneta Walczak. Posiadamy bogate doświadczenie w powoływaniu do życia tego typu imprez. Zapewniamy najwyższy poziom organizacyjny, wsparcie ze strony wieloletnich sponsorów, liczne dogodności związane z lokalizacją, symultaniczne tłumaczenia wykładów na język polski i znacznie więcej.


Dr hab. inż. Aleksander Poreda ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności AR w Krakowie w 2000 roku. W roku 2006 obronił pracę doktorską na temat „Oddziaływania wybranych jonów metali na fermentację brzeczki piwnej”, a w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Modyfikacje technologii browarniczej oraz ich wpływ na przebieg procesów i jakość produktów”. W swojej karierze naukowej realizował wiele projektów badawczych we współpracy z browarami – zarówno przemysłowymi (Browar Żywiec, Browar Okocim, Tyskie Browary Książęce), jak i restauracyjnymi czy rzemieślniczymi (CK Browar, Browar Bierhalle, Browar Lubicz, Browar na Jurze, Browar Zarzecze, Browar Pinta). Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie prowadzi szereg zajęć dydaktycznych związanych z technologiami fermentacyjnymi i analizą żywności, a także przedmiotów specjalistycznych, jak Technologia Słodu i Piwa. Od kilku lat jest członkiem The Brewing Science Group, działającej przy The Brewers of Europe. Systematycznie uczestniczy w kongresach i sympozjach European Brewery Convention. W wyniku współpracy Aleksandra Poredy z ośrodkami zagranicznymi UR Kraków nawiązał kontakty z kilkoma znaczącymi uczelniami zajmującymi się tematyką piwowarską, np. University of Ghent (Belgia), KU Leuven (Belgia), VLB Berlin (Niemcy), University of Copenhagen (Dania), University of Nottingham. Dzięki inicjatywie dr Aleksandra Poredy na Wydziale Technologii Żywności podjęto prace w celu utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych z zakresu browarnictwa (planowane otwarcie – październik 2016), oraz międzynarodowych studiów doktoranckich w obszarze słodownictwa i browarnictwa (w konsorcjum z wymienionymi wyżej uczelniami zagranicznymi). Dr Aleksander Poreda jest autorem ponad 45 oryginalnych prac twórczych, przeglądowych i popularno-naukowych, 30 doniesień konferencyjnych i kilku rozdziałów w monografiach naukowych.


dr inż. Marek Zdaniewicz ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie w roku 2009. Podczas studiów w ramach studenckiego Koła Naukowego Technologów Żywności brał udział w projektach dla polskiej branży browarniczej. Jeden z nich (związany ze starzeniem piwa) był wykonany dla Browaru w Żywcu i stał się tematem jego pracy magisterskiej. W macierzystej uczelni ukończył studia doktoranckie, podczas których realizował w Browarze Żywiec 3-letni cykl doświadczeń, będący pokłosiem współpracy z duńską firmą Alfa-Laval. W roku 2014 obronił pracę doktorską na temat intensyfikacji procesu fermentacji przy użyciu głowicy rotacyjnej. Jest absolwentem studiów podyplomowych „Agroecology”, podczas których przygotował pracę dyplomową pt.: „Microbiological contamination of malting barley”. Od 2014r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym UR w Krakowie w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej. W tym czasie odbył staż naukowy w Belgii (Bioengineering Technology, Campuses Ghent, KU Leuven), gdzie pracował przy obsłudze uczelnianych instalacji browarniczych. Brał udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, a wyniki swoich badań prezentował między innymi w Glasgow, Nottingham i Luksemburgu. Dr Zdaniewicz jest współautorem 15 publikacji, 3 rozdziałów w monografiach, 7 artykułów w czasopismach branżowych i 9 doniesień konferencyjnych. W 2015 roku w ramach ministerialnego programu dla naukowców (Top500 Innovators) odbył cykl szkoleń biznesowych na Uniwersytecie Stanforda w USA (Stanford Center for Professional Development) oraz staż badawczy z zakresu bioreaktorowego wytwarzania biopolimerów (Department of Civil and Environmental Engineering, Stanford University).


mgr inż. Aneta Ciosek jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności w Krakowie. W roku 2015 obroniła pracę magisterską pt.: „Twardość magnezowa wody technologicznej, a skład jonowy brzeczki”. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie i prowadzi badania ukierunkowane na opracowanie technologii produkcji piw zawierających żywe kultury bakterii kwasu mlekowego. Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów badawczych Katedry. W ramach współpracy z przemysłem wykonuje specjalistyczne analizy z użyciem spektrometru absorpcji atomowej oraz cytometru przepływowego. W roku 2015 mgr Aneta Walczak zdobyła I miejsce na Wydziałowej Sesji Kół Naukowych, dzięki czemu pojechała na kilkudniowy wyjazd do Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie reprezentowała Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, na międzynarodowej sesji studenckich kół naukowych.


mgr Olga Szczepanik w roku 2017 ukończyła studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt.: „Wpływ procesu wymrażania podczas produkcji piwa typu eisbock na jego skład chemiczny”. Aktywny udział w Kole Naukowym Technologów Żywności zaowocował dwukrotnym udziałem w Sesji Kół Naukowych i zdobyciem II miejsca na Wydziałowej Sesji Kół Naukowych, III miejsca na Ogólnouczelnianej Sesji Kół Naukowych oraz uzyskaniem wyróżnienia za najlepszy referat na międzynarodowej Sesji Kół Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego w 2016 roku. Od dwóch lat bierze czynny udział w projektach badawczych Katedry realizowanych we współpracy z przemysłem, wykonując przy tym szereg analiz laboratoryjnych, mikrobiologicznych i technologicznych. Od października 2017 roku jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie, realizuje badania w zakresie modyfikacji technologii chmielenia i ich wpływu na stężenie żywic chmielowych w piwie.


mgr inż. Aneta Pater w roku 2017 ukończyła studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt.: „Aspekty technologiczne słodowania ziarna pszenżyta. . Od października 2017 roku jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie, realizuje badania w zakresie alternatywnych surowców browarniczych, a także aspektów technologicznych wykorzystywania wody plazmowanej w przemyśle browarniczym.


Jonnas Trummer ukończył Uniwersytet Techniczny w Monachium, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Browarnictwo i Technologia Napojów. Podczas studiów brał udział w wymianach międzynarodowych, w tym w Budapeszcie na Węgrzech oraz w Cork w Irlandii, gdzie napisał pracę magisterską na temat wpływu bakterii kwasu mlekowego na jakość słodu. Jest certyfikowanym analitykiem degustacji piwa. Po ukończeniu studiów w 2014 r. rozpoczął pracę w średniej wielkości niemieckim browarze, na stanowisku kontrolera jakości, pracując zarówno w laboratorium chemiczno-technologicznym jak i mikrobiologicznym. Będąc członkiem międzynarodowego projektu European Joint Doctorate in Brewing Science, w 2017 roku przeniósł się do Krakowa. Obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, gdzie opiekuje się warzelnią o pojemności 100 l, która została tam zainstalowana z końcem 2016 roku.


Juan M Sarabia Gutiérrez jest entuzjastą nauk humanistycznych, obecnie koordynator ds. mediów społecznościowych i marketingu w Poland In Your Pocket (IYP City Guides) oraz w Krakowskiej Szkole Browarniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Posiada tytuł magistra sztuki w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przez sześć lat był członkiem zespołu koordynującego studia magisterskie w programie Eurokultury, w ramach którego nadal prowadzi warsztaty z zarządzania projektami i komunikacji międzykulturowej. Uczy również zaawansowanych kursów języka hiszpańskiego na wydziale lingwistyki Wyższej Szkoły Europejskiej im. Tischnera w Krakowie. Ma silne przywiązanie do fotografii i sztuk wizualnych i aktywnie uczestniczy w projektach graficznych i projektach internetowych. Jego doświadczenie w zakresie inżynierii przemysłowej i systemów (ITESM, Meksyk) dało mu umiejętności zarządzania projektami do realizacji w kilku dziedzinach, takich jak zarządzanie kulturą, zarządzanie jakością i logistyka. Prowadził kurs Panoramy Europejskiej na swoim macierzystym uniwersytecie w Meksyku, a jego ogólne zainteresowania obejmują literaturę, kino, miasto i pisarstwo. Kraków traktuje jako swoje rodzinne miasto, ma słabość do mocnej kawy, pikantnego jedzenia, piwa i sera.


Simone Campo Dall’Orto ukończył studia inżynierskie w dziedzinie Nauk o Żywności i Technologii Żywności na Uniwersytecie w Udine (Włochy). Po semestrze studiowania we Wrocławiu w ramach programu Erasmus + wrócił do Włoch, gdzie dołączył do stowarzyszenia Erasmus Student Network, by wspierać studentów zagranicznych studiujących w Udine. Rok później dostał możliwość odbycia stażu i realizacji pracy magisterskiej w temacie technologii browarniczej na UR w Krakowie. Zakochał się w Polsce, jej tradycjach i jedzeniu.